Stay Yourself. AWAKE Revue

Stay Yourself

by Evgeniy Petrushevskiy

producer & art director Julia Alexandrova
photography Evgeniy Petrushevskiy
style Irena Simonova
makeup & hair Nadezhda Shestakova & Anastasia Minaeva
model Stasya