Polaroid

Polaroid

by Dmitriy Chumakov

photography Dmitriy Chumakov
style Alena Pryamikova
makeup & hair Regina Yagofarova
assistant Dmitry Ivantsov
model Amalia @ Ummo Management
location Moscow, Russia

ISSUES