Not Dry Style. AWAKE Revue

Not Dry Style

by Dmitry Donskoy

photography Dmitry Donskoy
makeup & hair Galina Nevolina
model Mariya Vinkert
location Kiev, Ukraine