Fake Princess. AWAKE Revue

Fake Princess

by Anastasia Trapeznikova

photography & style Anastasia Trapeznikova
makeup & hair Tatyana Mokrushina
model Kate
clothes provided by Alisa Filichkina
location Saint Petersburg, Russia